LVU

LVU – Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

I vissa fall kan sociala myndigheter ingripa och omhänderta ett barn. Detta innebär i regel att barnet separeras från vårdnadshavarna. Ett omhändertagande enligt lagen om tvångsvård av unga (LVU) kan ske på grund av brister i hemförhållandena (miljöfallen) eller på grund av eget beteende (beteendefallen). Exempel på brister i hemförhållandena är bland annat att barnet utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande eller omsorgsbrister. Omhändertagande på grund av eget beteende kan ske om den unge utsätter sin hälsa och utveckling för risk att skadas genom missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Både i fall som rör brister i hemförhållandena och fall som rör eget beteende krävs det att det föreligger en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Den unga ska inte kunna få hjälp och vård på ett mindre ingripande sätt eller på frivillig väg. Ett beslut om omedelbart omhändertagande eller vård prövas alltid av förvaltningsrätten.

LVU där barn vårdas.

Offentlig biträde vid LVU

Både den unge och vårdnadshavarna har rätt till ett offentligt biträde. Den unge har inte samma biträde som vårdnadshavarna och ibland har vårdnadshavarna var sitt biträde. Det offentliga biträdet ska tillvarata klientens rätt och föra fram klientens uppfattning. För barn som inte fyllt 15 år är det offentliga biträdet även ställföreträdare för barnet. Ställföreträdaren ska ta tillvara barnets intresse och framföra barnets synpunkter och önskemål samtidigt som ställföreträdaren ska göra en egen bedömning av vad som är förenligt med barnets bästa. Ett offentligt biträde innebär inte någon kostnad för den enskilde utan bekostas av staten.

 

Upphäva ett LVU

I fall där ett barn blivit föremål för vård enligt LVU kan såväl barnet som vårdnadshavarna begära vårdens upphörande och därmed få till stånd en ny prövning. Det finns även möjlighet att överklaga beslut gällande placering. Det finns en mängd olika placeringsalternativ utifrån den unges behov till exempel placering i familjehem, HVB-hem (hem för vård och boende) eller SiS-hem. SiS-hem är ungdomshem för tvångsvård som drivs av Statens institutionsstyrelse och som har särskilda befogenheter gällande tvångsåtgärder.

 

Du väljer själv vilken advokat du vill ha vid ett LVU

Du har möjligt att själv välja vilken advokat som ska företräda dig. Meddela dina önskemål snarast möjligt till socialtjänsten eller förvaltningsrätten. Advokat Ann Bergström företräder regelbundet såväl föräldrar som barn i mål rörande vård enligt LVU.

 

Kontakta omgående en advokat som offentlig biträde.

Det kan även vara värdefullt att kontakta advokat redan i samband med inledande kontakter med socialtjänster för få hjälp att om möjligt undvika ett omhändertagande eller en ansökan om vård med stöd av LVU.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?