Asyl

Asyl
En person som är i behov av internationellt skydd kan beviljas asyl. Flykting är en person som flytt hemlandet på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Föreligger risk för förföljelse på annan grund kan en person bedömas som alternativt skyddsbehövande. En flykting har rätt att erhålla resedokument som kan användas vid resa istället för pass.

Migrationsverket är den myndighet som har ansvar för att pröva asylansökningar. Den asylsökande har rätt till ett offentligt biträde som hjälper den sökande att tydliggöra asylskälen och lägga fram bevisning till stöd för ansökan. Vanligtvis kallas den sökande till Migrationsverket för en muntlig asylutredning där den sökande får svara på frågor gällande sin identitet och bakgrund samt sitt behov av skydd. Ett beslut från Migrationsverket kan överklagas till någon av migrationsdomstolarna. Migrationsdomstolarna är förlagda till förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Handläggningen vid migrationsdomstolarna är huvudsakligen skriftlig men det finns möjlighet att begära muntlig förhandling. En dom från en migrationsdomstol kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen. Prövningstillstånd krävs innebärande att Migrationsöverdomstolen endast prövar ett fåtal av de överklaganden som inkommer.

Om en person fått avslag i samtliga instanser finns möjlighet att anmäla verkställighetshinder och få till stånd en ny prövning om nya omständigheter framkommit som innebär att personen inte kan återvända till hemlandet.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?