Dina rättigheter

Rättshjälp

Gällande vissa rättsliga angelägenheter kan du få hjälp av staten att betala för ett juridiskt ombud om du inte kan betala hela kostnaden själv. Möjligheterna till detta beror på vad du har för ekonomiska förhållanden och vad saken gäller. Om möjlighet finns hjälper advokat Ann Bergström dig att ansöka om rättshjälp.

Länk rättshjälpsmyndigheten
https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Länk till ansökan och rättshjälp
https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/amnen/rattshjalp/behover-du-rattshjalp/ansok-om-rattshjalp/

Rättsskydd

I din hemförsäkring ingår ett rättsskydd som täcker en större del av advokatkostnaderna i vissa typer av tvister. Advokat Ann Bergström hjälper dig att ansöka om rättsskydd för din tvist.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du under vissa förutsättningar rätt till en advokat som bekostas av allmänna medel. För det fall du döms för brott kan du bli skyldig att återbetala hela eller en del av kostnaden för försvaret med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden.

Målsägandebiträde

Om du utsatts för brott har du i vissa fall möjlighet att få ett målsägandebiträde som hjälper dig under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Kostnaden för målsägandebiträdet bekostas av staten.

Offentligt biträde eller rättegångsbiträde

I vissa mål eller ärenden som till exempel asylärenden eller mål gällande vård enligt LVU, LVM eller LPT har du rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig. Detta innebär inte någon kostnad för dig.

I ärenden gällande förvaltarskap har du rätt till ett rättegångsbiträde som bistår dig. Detta innebär inte någon kostnad för dig.

Advokatsamfundets etiska regler

En advokat är skyldig att följa Advokatsamfundets regler och reglerna i rättegångsbalken gällande advokater. En grundläggande princip är att advokaten ska vara lojal mot sin klient och alltid agera utifrån klientens bästa. En advokat är vidare bunden av en mycket stark tystnadsplikt och får inte föra information som klienten anförtrott advokaten vidare utan klientens medgivande. De etiska reglerna för advokater innebär också att en advokat inte får åta sig ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt (jäv).

Länk Advokatsamfundets etiska regler
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister om arvode och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå. Har du som klient klagomål och vi inte kunnat nå en lösning kring detta finns möjlighet att vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Länk advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?