Målsägandebiträde

Många gånger har du som utsatts för brott rätt till ett målsägandebiträde. Det är primärt en advokat eller en biträdande jurist som tillvaratar dina intressen och rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell huvudförhandling. Målsägandebiträdet står vid din sida och utgör ett stöd för dig och hjälper till med bevisning, rättsliga överväganden och att begära skadestånd. Ett målsägandebiträde innebär inte någon kostnad för dig som målsäganden.

 

 

Hur begär jag ett målsägandebiträde?

Under förundersökningen kan åklagare eller polis via domstol göra en begäran att ett målsägandebiträde ska förordnas. Domstolen som avgör om målsägandebiträde ska förordnas eller inte. Domstolen försöker i möjligaste mån förordna den advokat eller biträdande jurist du själv önskar. Önska en advokat som är specialiserad på brottmål som ditt målsägandebiträde.

 

Be alltid om ett målsägandebiträde vid första kontakt med polis om du utsatts för ett allvarligt brott.

 

 

Du har rätt att få ett målsägandebiträde vid

  • Sexualbrott
  • Brott mot liv och hälsa (exempelvis mordförsök, misshandel)
  • Brott mot frid frihet (exempelvis olaga hot, olaga frihetsberövande)
  • Rån och grovt rån

 

Om du inte kan få ett målsägandebiträde

 

Stödperson istället för biträde

Situationer kan uppstå då ett brottsoffer inte har rätt att få ett målsägandebiträde då förutsättningarna inte är uppfyllda. Då finns möjligheten att från en ideell organisation få en stödperson.

 

Privat målsägandebiträde

Har du inte beviljats ett målsägandebiträde har du alltid rätt att anlita ett privat. Du kan även boka in ett möte med en advokat enbart för rådgivning.

 

Rätt att byta målsägandebiträde

Det är domstolen som avgör om du har rätt att byta målsägandebiträde. Önskar du byta, ta kontakt med den advokat du önskar byta till för att säkerställa att advokaten har möjlighet att ta uppdraget. Skriv sedan till tingsrätten där du redogör för varför du är missnöjd och önskemål om byte. Domstolen kan dock neka till byte.

 

 

 

Målsägandebiträde när brottsoffren är barn

Vid situationer med brottsoffer som är barn handläggs dessa ärenden av polis och åklagare med särskild vidareutbildning, erfarenhet och lämplighet.

 

Barnen får stöd och hjälp av gränsöverskridande myndighetsarbete för barnets bästa i något som benämns Barnahus. Dessa platser och lokaler är ofta dolda eller skyddade relaterat till det känsliga arbete som utförs där. Till Barnahus kommer den expertis som behövs för situationen och ofta är det i form av polis, åklagare, läkare, socialsekreterare m.m.

 

Barn utsatta för brott genom våld och sexuell karaktär från en vårdnadshavare eller närstående kan få ett eget juridiskt biträde som tituleras särskild företrädare för barn. Biträdet har till uppgift att se till att barnets rättigheter respekteras och följs om exempelvis en vårdnadshavare inte vill att brottet ska utredas eller att en vårdnadshavare själv är misstänkt för brott mot barnet.

 

Det är företrädelsevis en advokat och ibland en biträdande jurist på en advokatbyrå samt i undantagsfall annan som förordnas som särskild företrädare. Det är endast personer med kunskaper, egenskaper samt som är särskilt lämpade för att vara offentligt biträde som förordnas.

 

 

 

Målsägandebiträdet kan hjälpa dig med

  • Skadestånd – Vid fällande dom i brottmål kan du som målsägande ha rätt till skadestånd. Målsägandebiträdet bistår dig med beräkning gällande storlek och omfattning samt lägger fram kraven under domstolsförhandlingen. I övriga fall är det åklagaren som för skadeståndstalan mot den tilltalade under rättegången. Det finns situationer när den dömde vare sig vill eller kan betala ut skadeståndet. Då har du möjlighet att få hjälp via kronofogdemyndigheten för att driva in skulden. Det finns även möjlighet att få ut delar eller hela skadeståndet via brottsoffermyndigheten.
  • Vad kan du få ersättning för? – Kläder som skadats. Stulna eller skadade föremål. Kostnader för sjukhusvård och sjukvårdskontakter. Samtalsterapi med psykolog, psykoterapeut eller kurator. Förlust av inkomst.
  • Sveda och värk – Sveda och värk avser det personliga psykiska och fysiska besvär och lidande under den akuta sjukdomstiden.
  • Kränkningsersättning – Vid kränkning av den personliga integriteten kan du ha rätt till kränkningsersättning beroende på brottet. Storleken på kränkningsersättningen speglar hur alvarligt brottet ansetts vara. Alvarligare brott leder till merparten av gångerna till högre ersättning.

 

 

Göra en polisanmälan med stöd av ett målsägandebiträde

Att bli utsatt för brott kan vara det värsta i en persons liv. Det finns alltid möjlighet att ta kontakt med en advokat innan du gör en polisanmälan. Advokat Ann Bergström erbjuder alltid en inledande kostnadsfri kontakt om du har frågor gällande att göra en polisanmälan eller om du redan gjort en polisanmälan och har frågor gällande målsägandebiträde.

 

Överprövning kan begäras av målsägandebiträdet

Situationer kan uppstå när en förundersökning blir nedlagd. En erfaren advokat kan gå igenom materialet för att avgöra om det var motiverat eller ej att lägga ned förundersökningen. Det händer att förundersökningen läggs ned då det ej varit motiverat. Vid situationer som dessa kan ombudet tillsammans med klienten göra en skrivelse riktad till åklagarmyndigheten gällande begäran om överprövning av nedläggningsbeslutet. Detta kan leda till att förundersökningen återupptas och åtal väcks.

 

Målsägandebiträdet kan biträda åtalet

Vid brott som faller under allmänt åtal har målsägande en subsidiär åtalsrätt. Detta innebär att målsägandebiträdet kan biträda åklagarens åtal och därmed ges möjlighet att åberopa egen bevisning i ansvarsdelen och plädera i påföljdsdelen.

 

 

Målsägandebiträde i hovrätten

Förordnandet som målsägandebiträde upphör numera när tiden för att överklaga tingsrättens dom löpt ut. I vissa fall kan målsägandebiträde förordnas på nytt i hovrätten och i annat fall för åklagaren målsägandens talan i hovrätten. Huruvida målsägandebiträde förordnas i hovrätten eller ej beror på en rad omständigheter såsom vilket brott det gäller, om målsäganden för skadeståndstalan och hur pass omfattande det enskilda anspråket är och om målsäganden har åberopat egen bevisning.

 

 

Advokat Ann Bergström som ditt målsägandebiträde

Advokat Ann Bergström har allt sedan hon började arbeta på advokatbyrå år 2005 företrätt brottsoffer, främst kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet eller sexualbrott. Erfarenhetsmässigt är det bra att få ett målsägandebiträde så snart som möjligt som kan vara med som stöd i samband med förhör. Begäran lämnas till polisen som vidarebefordrar begäran till tingsrätten. Begär att få ett målsägandebiträde redan vid en inledande kontakt med polisen och uppge vem du önskar.

 

Målsägandebiträde inne på sitt kontor.

Begär att få advokat Ann Bergström förordnad som ditt målsägandebiträde. Med Ann har du alltid någon att vända dig till under hela processen. Före, under och efter polisförhör och domstolsförhandling.

 

 

Det bästa råd jag kan ge som målsägandebiträde om du utsatts för brott

Om du blivit utsatt för ett allvarligt brott ska du omgående be att polisen kontaktar tingsrätten så att du får ett målsägandebiträde förordnat som kan bistå dig och tillvarata dina rättigheter redan vid första inledande polisförhöret. Detta är en av de större bidragande faktorerna för att det skall bli en god utgång i målet.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?