Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad

Vårdnaden om ett barn handlar om vem som har det juridiska ansvaret för barnet och därmed rätt att ta beslut i frågor gällande barnet. Exempel på åtgärder som endast vårdnadshavare kan vidta är att ansöka om pass, ändra folkbokföringsadress eller välja skola till barnet. Huvudregeln är att båda föräldrarna är vårdnadshavare, vilket innebär gemensam vårdnad, men i vissa fall kan finnas skäl att endast den ena föräldern har vårdnaden om barnet. Skäl för ensam vårdnad kan bland annat vara djupgående samarbetssvårigheter, att det förekommit våld i relationen eller att ena föräldern har missbruksproblem eller lider av psykisk ohälsa. Vårdnaden om ett barn i juridisk mening handlar inte om vem som vårdar barnet och har hand om det. Även en förälder som inte är vårdnadshavare kan ha ett omfattande umgänge och ta hand om barnet när det gäller mat, kläder, läxläsning och andra vardagsbestyr.

Boende

Efter en separation kan barnet bo hos ena föräldern och ha ett umgänge med den andre eller ha ett växelvist boende och bo halva tiden hos vardera föräldern. Växelvist boende har blivit allt vanligare och anses ofta förenligt med barnets bästa då ett sådant boende möjliggör en tät och god kontakt med båda föräldrarna. Ett växelvist boende kräver dock gemensam vårdnad och att föräldrarna har ett någorlunda välfungerande samarbete.

Umgänge

Ett barn som bor stadigvarande hos den ena föräldern har rätt till umgänge med den andre föräldern. Rätten till umgänge är en rättighet som barnet har. Hur umgänget ser ut kan variera kraftigt och det kan vara allt från ett umgänge som ligger nära ett växelvist boende till ett kortare dagumgänge eller umgänge via telefon eller videosamtal. I vissa fall kan det vara nödvändigt med umgänge med umgängesstöd, det vill säga att någon annan vuxen person närvarar vid umgänget, för att bidra till ökad trygghet. Detta kan bland annat bli aktuellt i fall då barnet saknar en nära relation till umgängesföräldern, barnet känner sig otrygg i samband med umgänge eller om det finns brister i umgängesförälderns omsorgsförmåga.

Tvist avseende vårdnad, boende och umgänge avslutas.

Avtal gällande vårdnad, boende och umgänge

Ett skriftligt avtal gällande vårdnad, boende och/eller umgänge som godkänts av socialnämnden är juridiskt bindande på samma sätt som en dom eller ett beslut från domstol. Detta innebär att det är möjligt att vända sig till domstol och ansöka om verkställighet om avtalet inte efterföljs. Föräldrar som har en samsyn kring barnen men för tydlighetens skull vill ha hjälp att formulera ett avtal kan vända sig till familjerätten eller till en advokat. Advokat Ann Bergström kan vara behjälplig med att upprätta avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.

Tvist i domstol

Kan föräldrarna inte enas finns ibland ingen annan möjlighet än att vända sig till domstol. En tvist gällande vårdnad, boende och umgänge inleds genom att en stämningsansökan inges till tingsrätten på den ort där barnet är folkbokfört. Tingsrätten skickar sedan stämningsansökan till den andre föräldern som får inkomma med ett yttrande som kallas svaromål. Genom stämningsansökan och svaromålet framgår hur föräldrarna ser på situationen och vad respektive förälder vill. Tingsrätten kallar sedan parterna till en muntlig förberedelse som är ett inledande sammanträde där båda parter får redogöra för vad de anser vara bäst för barnet. Tingsrätten försöker även utreda om det finns möjlighet att nå en samförståndslösning antingen en tillfällig eller en slutlig. Kan parterna inte enas om vad som ska gälla kan tingsrätten meddela ett interimistiskt beslut, ett tillfälligt beslut, som gäller tills vidare. Tingsrätten har möjlighet att förordna att parterna ska gå på samarbetssamtal eller medverka i medling för att på så sätt nå en lösning. Om parterna inte vill medverka till detta eller om det inte leder till en överenskommelse har tingsrätten möjlighet att begära in en utredning från familjerätten. Når parterna inte enighet kommer en huvudförhandling att hållas och därefter meddelar tingsrätten en slutlig dom. Vid huvudförhandlingen får båda parter åberopa bevisning och argumentera för sin sak.

Kostnader

Den största delen av advokatkostnaden täcks många gånger av rättsskyddet i hemförsäkringen. I andra fall är det möjligt att ansöka om rättshjälp men då krävs att förälderns ekonomiska förhållanden är sådana att föräldern är berättigad till rättshjälp som bekostas av staten. Advokat Ann Bergström hjälper dig med att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?