Vanliga frågor

Allmänna frågor

Vad är en jurist?

Jurist är inte en skyddad titel men i allmänhet avses en person som har en juristexamen. Det finns inte några krav på en person som kallar sig jurist vad gäller utbildning eller arbetslivserfarenhet och det finns inte något etiskt regelverk för jurister.

Vad är en advokat?

En person som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Advokat är en skyddad titel. För att bli ledamot av advokatsamfundet och använda titeln advokat krävs att personen ifråga har en juristexamen, har minst tre års erfarenhet av praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, har genomgått obligatoriska kurser via advokatsamfundet och blivit godkänd på advokatexamen samt ansetts som lämplig. När prövningen gällande en persons lämplighet görs kontrolleras att personen har en ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt lämplig för att bedriva advokatverksamhet. Yttrande begärs in från personer som haft yrkesmässig kontakt med personen som söker inträde, exempelvis från domare, advokater, åklagare och andra tjänstemän på myndigheter. 

 

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Advokat är en skyddad titel. En advokat är ledamot av Sveriges Advokatsamfund, är bunden av advokatsamfundets etiska regler samt är skyldig att ha en gällande ansvarsförsäkring. Vidare måste en advokat varje år genomgå 18 timmars obligatoriskt fortbildning. Enbart advokater kan åta sig uppdrag som offentlig försvarare. Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn över advokaterna och kontrollerar att de följer god advokatsed. En advokat som bryter mot god advokatsed kan tilldelas en disciplinär påföljd såsom varning eller uteslutning. 

 

Vad kostar det att anlita advokat?

 Regeringen fastställer varje år en timkostnadsnorm som gäller för rättsliga biträden. År 2021 uppgår timkostnadsnormen till 1 425 kr exklusive moms (1 781 kr inklusive moms). Vanligtvis är advokaters arvode i enlighet med timkostnadsnormen. Det finns dock i vissa typer av ärenden en möjlighet för en advokat att begära ett högre arvode än gällande timkostnadsnorm. Arvodet måste enligt god advokatsed vara skäligt. 

Får man välja advokat?

Ja, en grundläggande rättighet är klientens fria advokatval. Detta innebär att en person själv kan välja en viss advokat som personen önskar företrädas av.

Vilken advokat är bäst för mig?

Välj den advokat som är specialiserad på det rättsområdet som saken gäller.

Får man byta advokat om man inte är nöjd?

Man har alltid rätt att begära byte men det är inte säkert att byte beviljas. Det är viktigt att tydligt ange varför man önskar byta advokat.

Vad är rättsskydd?

Rättsskyddet är vanligtvis en del av hemförsäkringen och innebär att en person kan få ombuds- och rättegångskostnader betalda av försäkringen under vissa omständigheter.

Vad är rättshjälp?

Under vissa omständigheter kan staten betala en del av ombudskostnaderna i ett mål eller ärende. Rättshjälp beviljas personer som inte kan använda rättsskyddet i sin hemförsäkring och som har begränsade ekonomiska förutsättningar. Ansökan om rättshjälp inges till domstol eller till Rättshjälpsmyndigheten.

Frågor om brottmål

Vad är en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare är en advokat som företräder en person som är misstänkt för brott. Försvararen företräder den misstänkte under förundersökningen och, för det fall att åtal väcks, vid huvudförhandling i domstol.

När får man en offentlig försvarare?

En person som är frihetsberövad har alltid rätt till en offentlig försvarare. Detta gäller även personer som är misstänkta för brott med minimistraff om fängelse i sex månader. Offentlig försvarare förordnas även om det finns behov utifrån utredningen om brottet, oklarheter om vilken påföljd som kan bli aktuell eller personliga förhållanden. Du har alltid rätt att begära att en offentlig försvarare ska förordnas så får domstolen ta ställning till din begäran.

Vad kostar en offentlig försvarare?

Staten står för kostnaden för den offentlige försvararen. Om den misstänkte döms för brott kan denne, utifrån sina ekonomiska förhållanden, bli skyldig att återbetala hela eller delar av kostnaden för försvaret.

Vad är ett målsägandebiträde?

En advokat eller jurist som företräder en person som utsatts för brott. Målsägandebiträdet biträder målsäganden under förundersökningen och vid en eventuell huvudförhandling och hjälper bland annat till med att framställa krav på skadestånd.

När kan man få ett målsägandebiträde?

Om du utsatts för brott som riktats mot dig som person till exempel sexualbrott, misshandel, olaga hot eller rån. I regel förordnas målsägandebiträde för brottsoffer som utsatts för sexualbrott, brott som är så pass allvarliga att fängelse kan bli aktuellt eller som har utsatts för brott av närstående. Du har alltid rätt att begära att ett målsägandebiträde ska förordnas för sig så får domstolen ta ställning till din begäran.

Vad kostar ett målsägandebiträde?

Kostnaden för målsägandebiträde betalas av staten och innebär inte någon kostnad för målsäganden.

Kan man överklaga om förundersökningsledaren lägger ned en förundersökning?

Det finns alltid möjlighet att begära omprövning och överprövning av ett nedläggningsbeslut.

Frågor om familjerätt

Vad innebär vårdnad om ett barn?

Vårdnaden om ett barn handlar om vem som har det juridiska ansvaret för barnet och därmed rätt att ta beslut i frågor gällande barnet. Det gäller bland annat frågor om skola, sjukvård, passansökan m.m.

Vad krävs för att få ensam vårdnad?

Huvudregeln är gemensam vårdnad. Under vissa förutsättningar anses ensam vårdnad vara det bästa för barnet. Det kan till exempel vara om det finns djupgående samarbetssvårigheter mellan föräldrarna, det har förekommit våld i relationen eller om den ena föräldern har missbruksproblem eller lider av psykisk ohälsa och därför inte kan ta ansvar som vårdnadshavare.

Spelar barnets vilja någon roll i en vårdnadstvist?

Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Detta innebär att barnets vilja får större betydelse om barnet är äldre och mer moget. Det finns inte någon uttalad åldersgräns. Barnet har rätt att komma till tals och framföra sin uppfattning men det kan många gånger vara svårt att avgöra vad som är barnets egentliga vilja. I vissa fall har dock barnets vilja blivit avgörande.

Vad är familjerätten?

Familjerätten är en del av socialförvaltningen och arbetar med frågor om vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoption. Familjerätten kan bistå med rådgivning, samarbetssamtal och upprättande av avtal gällande vårdnad, boende och umgänge. Utöver detta genomför familjerätten vårdnads- boende- och umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten.

Vad är samarbetssamtal?

Samtalsstöd för separerade föräldrar som genomförs vid familjerätten. Det är en möjlighet för separerade föräldrar att få hjälp att förbättra samarbetet och enas kring frågor gällande barnen.

Vad är umgängesstöd?

Umgängesstöd innebär att umgänge mellan barn och förälder sker i närvaro av en annan vuxen person, företrädesvis någon från socialtjänsten. Umgängesstöd är en tillfällig åtgärd för att möjliggöra ett tryggt umgänge i situationer där ett barn inte har en trygg relation till ena föräldern eller då föräldern brister i omsorgen.

Vad innebär en ansökan om verkställighet?

Det innebär att en person vänder sig domstol och begär att en dom, ett beslut från domstol eller ett avtal som socialnämnden godkänt ska verkställas. Det handlar om situationer där en förälder inte följer gällande dom, beslut eller avtal till exempel genom att vägra lämna ut ett barn för umgänge.

Frågor om Migrationsrätt

Vad är asyl?

Asyl betyder fristad. En person som är i behov av internationellt skydd kan beviljas asyl. Flykting är en person som flytt hemlandet på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. En person som löper risk för förföljelse på annan grund kan bedömas vara alternativt skyddsbehövande.

Har en asylsökande rätt till ett offentligt biträde?

Ja. Det är Migrationsverket som förordnad ett offentligt biträde och den asylsökande har rätt att välja vem den önskar som offentligt biträde.

Vad kostar ett offentligt biträde?

Kostnaden för ett offentligt biträde betalas av staten och innebär inte en kostnad för den enskilde.

Vad är ett ensamkommande barn?

Ett barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare för att ansöka om uppehållstillstånd, vanligtvis asyl. God man förordnas för det ensamkommande barnet och får i uppdrag att företräda barnet i vårdnadshavarens ställe. Gode mannen har rätt att ta beslut i frågor gällande barnet, sköta barnets ekonomi och hjälpa barnet med dess myndighetskontakter.

Vad är en medicinsk åldersutredning?

Om en person som säger sig vara underårig inte kan göra sin identitet sannolik genom ingivande av id-handling kan i vissa fall medicinsk åldersbedömning genomföras. Den metod som för tillfället används är röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled. Den medicinska åldersbedömningen är sedan en del av bevisningen och tillmäts ofta ett relativt stort bevisvärde av Migrationsverket. Metoden har fått mycket kritik då den ansetts osäker.

Hur gör jag om jag fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd?

Ansök om förlängning av det tidsbegränsade uppehållstillståndet innan tillståndstiden löper ut.

Kan jag få en ny prövning efter mitt sista avslag?

Under vissa omständigheter kan en ny prövning ske. Man måste då ge in en ansökan om verkställighetshinder (VUT) och åberopa nya omständigheter samt förklara varför dessa omständigheter inte åberopats tidigare.

Frågor om socialrätt

Vad krävs för vård enligt LVU?

Det måste finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas antingen på grund av hemförhållanden eller på grund av eget beteende. Gällande hemförhållandena kan det exempelvis vara fråga om fysisk eller psykisk misshandel eller omsorgsbrister. Gällande eget beteende kan det exempelvis vara fråga om missbruk eller kriminalitet. Utöver detta krävs det att behövlig vård inte kan ske med stöd av samtycke.

Vad krävs för ett omedelbart omhändertagande enligt LVU?

Det ska vara sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU och rättens beslut kan inte avvaktas på grund av risken för den unges hälsa eller utveckling eller på grund av att utredningen skulle försvåras eller förhindras.

Kan jag överklaga ett placeringsbeslut enligt LVU?

Ja ett sådan beslut kan överklagas till förvaltningsrätten och du har då rätt till ett offentligt biträde.

När upphör vården enligt LVU?

Vården ska upphöra så snart det inte längre finns förutsättningar för fortsatt vård, det kan bero på ändrade förhållanden eller på grund att vården kan övergå till frivillig vård enligt socialtjänstlagen. Övervägande om vården ska fortgå eller inte ska ske var sjätte månad.

Kan jag kräva att vården enligt LVU ska upphöra?

Ja. Du kan när som helst begära att vården ska upphöra. Avslår socialnämnden din begäran kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Vad krävs för vård enligt LVM?

Det krävs att en person är i behov av komma ifrån ett fortgående missbruk, att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg och att personen ifråga utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Vad krävs för ett omedelbart omhändertagande enligt LVM?

Det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslut om vård kan inte avvaktas då det kan antas att personens hälsotillstånd allvarligt kan försämras eller det finns en överhängande risk för att personen kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Vad krävs för vård enligt LPT?

Att personen ifråga lider av en allvarlig psykisk störning, att det finns ett oundgängligt vårdbehov och att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg.

Vad är skillnaden mellan öppen och sluten psykiatrisk tvångsvård?

Vid sluten psykiatrisk tvångsvård vistas patienten på vårdavdelning. Vid öppen psykiatrisk tvångsvård kan patienten vistas i hemmet men måste följa vissa särskilt uppställda villkor gällande exempelvis medicinering eller vårdkontakt.

Vad krävs för ett konverteringsbeslut om övergång från frivillig vård till tvångsvård?

Det krävs då att de allmänna kraven för vård enligt LPT är uppfyllda samt därutöver att patienten utgör en fara för sig själv eller någon annan.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?