Verksamhetsområden

Brottmål

Om du eller någon närstående är misstänkt för brott eller har utsatts för brott är det viktigt att få hjäp av en advokat med erfarenhet av brottmålsprocessen. Advokat Ann Bergström företräder såväl personer som är misstänkta för brott som brottsoffer.

Familjerätt

I samband med eller efter en separation kan frågor gällande vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn uppkomma. Behov av juridisk rådgivning kan även uppkomma i frågor gällande fastställande av faderskap eller moderskap samt adoption. Advokat Ann Bergström har stor erfarenhet av familjerättsliga ärenden.

Utlänningsrätt

En person kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige av flera olika anledningar till exempel att personen är i behov av skydd, har en nära anhörig som är bosatt i Sverige eller på grund av arbete eller studier. Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för att pröva ärenden om uppehållstillstånd. I många fall har en sökande rätt till offentligt biträde och i annat fall kan sökanden välja att anlita ett privat ombud. Ett offentligt biträde bekostas av staten och innebär inte någon kostnad för den enskilde. Den enskilde har rätt att välja vilken advokat som han eller hon vill ha som offentligt biträde. Begär Advokat Ann Bergström som ditt offentliga biträde. Lämna din begäran till Migrationsverket.

Ann Bergström har allt sedan studietiden intresserat sig för frågor gällande asyl och mänskliga rättigheter och har arbetat som offentligt biträde i ärenden gällande uppehållstillstånd sedan år 2005. Förutom att företräda sökande vid Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen har hon även drivit ärenden i Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna).

Socialrätt

Under vissa omständigheter kan en person bli föremål för omhändertagande och tvångsvård. Detta är en mycket ingripande åtgärd som kan föranledas av missbruk, allvarlig psykisk ohälsa eller vad gäller barn omsorgsbrister från föräldrarnas sida. En person som blir föremål för tvångsvård befinner sig i en mycket utsatt situation. Advokat Ann Bergström har stor erfarenhet av tvångsvårdsmål.

Personskaderegleringar

En person som skadas i samband med en olycka kan ha rätt till försäkringsersättning för den uppkomna skadan.

Inskrivningsärenden

Fastighetsrättsliga ärenden gällande bland annat lagfart, inteckning, nyttjanderätt och servitut.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?